Onze paardenoppassers verzekeren zich bij de collectieve Verzekering voor Hippische Verzorgers: Delta Lloyd Aansprakelijkheidsverzekering

Het kantoor van de Paarden Oppas Service is gevestigd in Rijen en ons bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57989788. Ons BTW nummer is NL002020436B60.

Bij indiensttreding ondertekenen de Hippische Verzorger en Paarden Oppas Service de volgende overeenkomst:

 

OVEREENKOMST MET VERZORGER
De ondergetekenden:

1. Hippische Verzorger – naam -, woonachtig te – plaats- , hierna te noemen “opdrachtnemer”, en

2. Het bemiddelingsbureau, de Paarden Oppas Service, statutair gevestigd te Rijen, kantoor houdende te Raadhuisplein 17, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. H. Oprel, hierna te noemen “de Paarden Oppas Service”,

Komen als volgt overeen:

Artikel 1. Algemene Voorwaarden
Opdrachtnemer wordt, met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst, door de Paarden Oppas Service ingezet bij diverse paardenhouders. De Paarden Oppas Service heeft de optie en intentie de opdrachtnemer in de toekomst bij herhaling bij deze paardenhouders in te zetten wanneer er sprake is van vervolgopdrachten.

Artikel 2. Opdracht werkzaamheden
De opdrachtnemer zal werkzaamheden verrichten in de functie van: Hippische Verzorger. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden persoonlijk verrichten. Het is niet toegestaan om onderdelen van de opdracht uit te besteden aan derde partijen.

Artikel 3. Werkverhouding
Er bestaat geen dienstverhouding tussen de Paarden Oppas Service en opdrachtnemer: de Paarden Oppas Service is slechts de bemiddelingsdienst die opdrachten doorspeelt en de afspraken en overeenkomsten regelt. De opdrachtgever is de paardenhouder. De opdrachtnemer wordt betaald door de paardenhouder en niet door de Paarden Oppas Service. Tijdens het kennismakingsgesprek met de paardenhouder dienen de opdrachtnemer en de opdrachtgever een Oppas Overeenkomst te ondertekenen waarin wordt afgesproken dat de verzorger in kwestie de oppasopdracht aanneemt en wat hier tegenover staat. Indien de vergoeding die de opdrachtnemer ontvangt voor het verrichten van diensten waarin de Paarden Oppas Service bemiddelt, valt onder de Inkomstenbelasting, zal de opdrachtnemer zelf verantwoordelijkheid dragen voor de aangifte hiervan.

Artikel 4. Duur van de Overeenkomst, en eventuele opzegging
a) Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt er een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten tussen de Hippische Verzorger en de Paarden Oppas Service en gaat de verzorger akkoord met de intakekosten. Deze bedragen eenmalig € 15,- voor het hele proces van het intakegesprek, het natrekken van de referenties en het schrijven van het profiel.
b) De eventuele opzegging dient per e-mail aan info@paardenoppasservice.nl kenbaar gemaakt te worden, onder opgaaf van redenen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
a) Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient opdrachtnemer ervoor zorg te dragen dat de belangen van opdrachtgever en het bemiddelingsbureau worden gediend en niet geschaad. De opdrachtnemer dient zijn taken naar zijn beste kunnen uit te voeren.
b) De Paarden Oppas Service is in geen geval aansprakelijk voor schade aangebracht door opdrachtnemer, noch is zij aansprakelijk voor letselschade.
c) De opdrachtgever (de paardenhouder) is gedurende de oppasperiode aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit gebreken, brand of andere omstandigheden van de zich op zijn terrein bevindende zaken of dieren, gelijk hij zou zijn, indien hij niet afwezig zou zijn. Mocht er sprake zijn van enige schade aan huis/have van de paardenhouder, veroorzaakt door de Hippische Verzorger, dan is de opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk en is hij verplicht hiervan melding te maken bij zowel de opdrachtgever als de Paarden Oppas Service.
d) De opdrachtnemer dient de jaarlijkse premie voor de speciale Aansprakelijkheidsverzekering voor Hippische Verzorgers af te dragen aan de Paarden Oppas Service (€ 35,-).
e) De opdrachtgever (de paardenhouder) is aansprakelijk voor gedragingen van zijn personeel, waaronder begrepen vrijwillige hulpkrachten. Partijen komen overeen dat De Paarden Oppas Service ten opzichte van de opdrachtgever niet aansprakelijk zal zijn voor enige vorm van schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van een dier, noch voor verlies of diefstal van de op zijn (bedrijfs)terrein aanwezige persoonlijke eigendommen, noch voor enigerlei vorm van schade ontstaan uit andere oorzaak.

Artikel 6. Uitval
Indien de opdrachtnemer wegens ziekte of enige andere reden niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal opdrachtnemer de Paarden Oppas Service hiervan onverwijld in kennis stellen. Het bemiddelingsbureau zal vervolgens alles in het werk stellen om zo snel mogelijk vervanging te regelen. Dit zal voor de opdrachtnemer geen financiële gevolgen hebben.
Indien de opdrachtnemer na het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever de opdracht aanneemt en later weer afzegt om een andere reden dan overmacht, dient de opdrachtnemer de door de opdrachtgever betaalde reisvergoeding terug te betalen. Daarnaast zal de Paarden Oppas Service annuleringskosten (à € 75,-) in rekening brengen.

Artikel 7. Meldingsplicht
Opdrachtnemer heeft een meldingsplicht aangaande vervolgopdrachten: indien de verzorger rechtstreeks door de paardenhouder wordt benaderd m.b.t. het uitvoeren van een vervolgopdracht dient de verzorger de paardenhouder te verwijzen naar de Paarden Oppas Service en dit direct te melden bij de bemiddelingsdienst. Indien de verzorger verzaakt melding te maken van eventuele vervolgopdrachten, zal er door de Paarden Oppas Service een boete in rekening gebracht worden bij de Hippische Verzorger.

Artikel 8. Vergoedingen en Voorwaarden
De opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever reiskostenvergoeding en een dagvergoeding. Indien de opdrachtnemer zich op enig moment na het kennismakingsgesprek terugtrekt, dient hij de reeds ontvangen vergoeding terug te betalen.
Vergoedingen en voorwaarden kunnen in de toekomst wijzigen. Actuele vergoedingen en voorwaarden zijn te vinden op PaardenOppasService.nl – deze zijn bindend.