Algemene voorwaarden Paarden Oppas Service

Het kantoor van de Paarden Oppas Service is gevestigd in Hernen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57989788. Ons BTW nummer is 179392311B01.

Opdrachtgever gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen en geeft door ondertekening van dit document te kennen gebruik te willen maken van de bemiddelingsdiensten van de Paarden Oppas Service.

De Paarden Oppas Service zal bemiddelen in het leveren van een hippische verzorger, die de zorg voor de paarden en evt. andere huisdieren zal overnemen tijdens de afwezigheid van de opdrachtgever.

1. Paardenhouder – naam – , woonachtig te – plaats -, hierna te noemen “opdrachtgever”, en

2. Het bemiddelingsbureau, de Paarden Oppas Service, statutair gevestigd te Hernen, kantoor houdende te Broekstraat 37, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. H. Oprel, hierna te noemen “de Paarden Oppas Service”,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Opdracht werkzaamheden, Algemene Voorwaarden
a) Opdrachtgever geeft conform deze overeenkomst op – datum – aan de Paarden Oppas Service de opdracht tot het verrichten van de bemiddeling.
b) Opdrachtgever verstrekt de Paarden Oppas Service alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de bemiddeling.

Artikel 2. Duur van de Overeenkomst,(tussentijdse) opzegging
a) Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt er voor onbepaalde tijd een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de Paarden Oppas Service en gaat de opdrachtgever akkoord met de Intake- en Bemiddelingskosten zoals vermeld op de website.
b) Indien de opdrachtgever na het ondertekenen van deze overeenkomst en voor aanvang van de eerste opdracht besluit de bemiddeling te annuleren, dan zal de Paarden Oppas Service annuleringskosten in rekening brengen (zoals aan gerefereerd in Art. 9).
c) De opzegging dient per e-mail aan info@paardenoppasservice.nl kenbaar gemaakt te worden, onder opgaaf van redenen.

Artikel 3. Intake- en Bemiddelingskosten Paarden Oppas Service
a) De Intakekosten, zoals aan gerefereerd in Art. 9, zijn eenmalig en deze worden pas betaald als de paardenhouder de Oppas Overeenkomst heeft getekend met de paardenverzorger (zie Art. 5). De Intakekosten zijn een tegemoetkoming in de kosten voor intakegesprek met de paardenhouder plus het hele proces van Werving & Selectie, te weten de advertentiekosten, de intakegesprekken met de verzorgers, het natrekken van de referenties en het schrijven van de profielen.
b) Na de initiële intake betaalt de opdrachtgever de Paarden Oppas Service alleen nog de Bemiddelingskosten: een kleine vergoeding per dag gedurende iedere oppasperiode (zoals aan gerefereerd in Art. 9).
Tegen deze Bemiddelingskosten regelt de Paarden Oppas Service verzorgers voor oppasopdrachten en is zij binnen kantooruren bereikbaar voor hulp en advies. Bij calamiteiten is de Paarden Oppas Service buiten kantooruren telefonisch bereikbaar (zie contactgegevens op de website). Er worden dan direct passende
maatregelen genomen. Indien de verzorger door welke reden dan ook uitvalt, zal de Paarden Oppas Service alles in het werk stellen om zo snel mogelijk voor gepaste vervanging te zorgen. Bij eventuele geschillen of onduidelijkheden tussen de paardenhouder en de hippische verzorger kan de Paarden Oppas Service desgewenst bemiddelen.

Artikel 4. Vergoeding Hippische Verzorger
a) De paardenhouder komt tijdens het kennismakingsgesprek met de hippische verzorger overeen wat de dagvergoeding voor die oppasopdracht zal zijn, gebaseerd op de richtlijn zoals deze te vinden is op de pagina ‘Kosten‘. Daarnaast ontvangt de hippische verzorger een kilometervergoeding (zoals aan gerefereerd in Art. 9), zowel voor het kennismakingsgesprek als voor de opdracht zelf.
b) Deze vergoedingen betaalt de paardenhouder rechtstreeks aan de hippische verzorger, zonder tussenkomst van de Paarden Oppas Service.
c) Mocht de hippische verzorger zich op enig moment na het kennismakingsgesprek terugtrekken, dan ontvangt de paardenhouder de reeds betaalde reiskostenvergoeding terug van de opdrachtnemer (de verzorger).

Artikel 5. Betaling
a) Als de paardenhouder met de voorgestelde kandidaat van de Paarden Oppas Service tijdens/na het kennismakingsgesprek overeen is gekomen dat deze tijdens zijn afwezigheid voor de dieren zal zorgen en beide partijen dit hebben vastgelegd in de door hen ondertekende Oppas Overeenkomst, meldt de opdrachtgever dit bij de Paarden Oppas Service. Het bemiddelingsbureau stuurt vervolgens een factuur voor de Intake- en/of Bemiddelingskosten (bij herhaalopdrachten is er alleen sprake van Bemiddelingskosten), welke binnen 14 dagen na dagtekening voldaan dient te worden.
b) Indien de factuur voor de Bemiddelingskosten niet uiterlijk 14 dagen voor de oppasperiode is voldaan, zal de hippische verzorger niet kunnen worden ingezet.
c) In geval een factuur te laat betaald wordt, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Alle kosten gemoeid met incasso komen voor rekening van de opdrachtgever (zoals aan gerefereerd in Art. 9).

Artikel 6. De Hippische Verzorger
a) Met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de door de Paarden Oppas Service geleverde hippische verzorger. De Paarden Oppas Service heeft de intentie deze hippische verzorger in de toekomst tegen dezelfde condities weer bij deze paardenhouder in te zetten wanneer er sprake is van vervolgopdrachten.
b) De hippische verzorger zal de werkzaamheden persoonlijk verrichten. Het is de hippische verzorger niet toegestaan om onderdelen van de opdracht uit te besteden aan derde partijen, tenzij dit specifiek is overeengekomen met de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever verplicht dit per e-mail aan info@paardenoppasservice.nl kenbaar te maken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
a) De opdrachtgever is gedurende de oppasperiode aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit gebreken, brand of andere omstandigheden van de zich op zijn terrein bevindende zaken, gelijk hij zou zijn, indien hij niet afwezig zou zijn. Ook is hij aansprakelijk voor gedragingen van zijn personeel, waaronder begrepen vrijwillige hulpkrachten. Hij licht zijn verzekering en/of het beveiligingsbedrijf in omtrent de aanwezigheid van beheerders/paardenverzorgers in zijn woning. Gedurende de oppasperiode is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit gedragingen van de op zijn terrein aanwezige dieren gelijk hij zou zijn, indien hij niet afwezig zou zijn. Als een paard de verzorger iets aandoet (bijv. trapt of bijt), valt dit onder de verzekering van de paardenhouder (net zoals wanneer een hond een derde bijt, dit onder de verzekering van de eigenaar valt) en dat geldt ook als een paard op hol slaat en zichzelf daarbij bezeert. Als de paardenoppas een paard berijdt, het paard dus letterlijk en figuurlijk onder zich heeft, is de opzichtclausule volledig van toepassing. Schade voortvloeiende uit nalatigheid of opzet van de hippische verzorger, is voor rekening van de hippische verzorger.
b) Partijen komen overeen dat de Paarden Oppas Service ten opzichte van de opdrachtgever niet aansprakelijk zal zijn voor enige vorm van schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van een dier, noch voor verlies of diefstal van de op zijn (bedrijfs)terrein aanwezige persoonlijke eigendommen, noch voor enigerlei vorm van schade ontstaan uit andere oorzaak. Opdrachtgever vrijwaart de Paarden Oppas Service voorts ter zake van eventuele aanspraken van derden jegens de Paarden Oppas Service.

Artikel 8. Meldingsplicht vervolgopdrachten
Indien de opdrachtgever na de eerste bemiddeling opnieuw gebruik wenst te maken van de diensten van de verzorger van de Paarden Oppas Service, dan meldt hij dit rechtstreeks bij de Paarden Oppas Service. De Paarden Oppas Service zal vervolgens alles in het werk stellen om dezelfde hippische verzorger wederom in te zetten bij de opdrachtgever. Teneinde de kans het grootst te maken dat deze verzorger beschikbaar is in de gewenste periode wordt het de opdrachtgever aangeraden de periode waarin hij een hippische verzorger nodig heeft kenbaar te maken zodra de data bekend zijn. Indien de paardenhouder verzaakt melding te maken van eventuele vervolgopdrachten en de verzorger rechtstreeks benadert m.b.t. het uitvoeren van een vervolgopdracht, zal de Paarden Oppas Service hiervoor een boete in rekening brengen (zie Art. 9).

Artikel 9. Prijzen
a) Alle prijzen staan vermeld bij de informatie voor de paardenhouder op de pagina ‘Kosten’.
b) In de toekomst kunnen er mogelijk prijswijzigingen plaatsvinden. De prijzen vermeld op de website zijn bindend.

Artikel 10. Beëindiging samenwerking
Indien de paardenhouder de hierboven beschreven voorwaarden niet naleeft, heeft de Paarden Oppas Service het recht om de samenwerking te beëindigen, met een opzegtermijn van 30 dagen. Zij zal de paardenhouder hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, rekening houdende met een opzegtermijn van 30 dagen. Hierna zal de paardenhouder geen gebruik meer kunnen maken van de diensten van de hippische verzorger van de Paarden Oppas Service.

Wilt u meer informatie over onze diensten?

4 + 0 = ?

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en meld je aan voor onze nieuwsbrief

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen