Algemene voorwaarden Paarden Oppas Service

Het kantoor van de Paarden Oppas Service is gevestigd in Rijen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57989788. Ons BTW nummer is NL002020436B60.

Opdrachtgever gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen en geeft door ondertekening van dit document te kennen gebruik te willen maken van de bemiddelingsdiensten van de Paarden Oppas Service.

De Paarden Oppas Service zal bemiddelen in het leveren van een Hippische Verzorger, die de zorg voor de paarden en evt. andere huisdieren zal overnemen tijdens de afwezigheid van de opdrachtgever.

  1. Paardenhouder – naam –, woonachtig te – woonplaats – , hierna te noemen “opdrachtgever”,  en
  2. Het bemiddelingsbureau, de Paarden Oppas Service, statutair gevestigd te Rijen, kantoor houdende te Raadhuisplein 17, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. H. Oprel, hierna te noemen “de Paarden Oppas Service”.

De Paarden Oppas Service is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57989788. De Paarden Oppas Service zal bemiddelen in het leveren van een Hippische Verzorger, die de zorg voor de paarden en evt. andere huisdieren zal overnemen tijdens de afwezigheid van de opdrachtgever.

Opdrachtgever gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen en geeft door ondertekening van dit document te kennen gebruik te willen maken van de bemiddelingsdiensten van de Paarden Oppas Service.

Ondergetekenden zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Opdracht werkzaamheden, Algemene Voorwaarden
a) Opdrachtgever geeft conform deze overeenkomst op – datum – aan de Paarden Oppas Service de opdracht tot het verrichten van de bemiddeling.
b) Opdrachtgever verstrekt de Paarden Oppas Service alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de bemiddeling.

Artikel 2. Duur van de Overeenkomst,(tussentijdse) opzegging
a) Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt er voor 1 jaar een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de Paarden Oppas Service. De overeenkomst wordt na 1 jaar stilzwijgend verlengd.
b) Indien de opdrachtgever na het ondertekenen van deze overeenkomst en voor aanvang van een aangevraagde oppasperiode besluit de bemiddeling te annuleren, dan zal de Paarden Oppas Service annuleringskosten in rekening brengen (zoals aan gerefereerd in Art. 10).
c) De opzegging dient per e-mail aan info@paardenoppasservice.nl kenbaar gemaakt te worden, onder opgaaf van redenen. Bij opzegging van samenwerking geldt een opzegtermijn van uiterlijk 1 maand vóór het aflopen van de abonnementsperiode, die jaarlijks ingaat op 1 september.

Artikel 3. Eenmalige kosten Paarden Oppas Service
a) De intakekosten (voor het intakegesprek en de contractkosten) bedragen € 150,-. De intakekosten zijn een tegemoetkoming in de kosten voor intakegesprek met de paardenhouder plus het hele proces van Werving & Selectie, te weten de advertentiekosten, de intakegesprekken met de verzorgers, het natrekken van de referenties en het schrijven van de profielen.
b) Als opdrachtgever en Hippische Verzorger tijdens het kennismakingsgesprek hebben besloten met elkaar in zee te gaan, betaalt de opdrachtgever de Paarden Oppas Service voor de Match (€ 95,-).

Artikel 4. Terugkerende kosten Paarden Oppas Service
a) Iedere dag dat er een Hippische Verzorger van de Paarden Oppas Service wordt ingezet, betaalt de opdrachtgever de Paarden Oppas Service de Management Fee (€ 9,95 voor particulieren – voor zakelijke klanten is er een speciaal tarief). Hiervoor regelt de Paarden Oppas Service verzorgers voor oppasopdrachten en is zij binnen kantooruren bereikbaar voor hulp en advies. Bij calamiteiten is de Paarden Oppas Service buiten kantooruren telefonisch bereikbaar (zie contactgegevens op de website). Er worden dan direct passende maatregelen genomen. Indien de verzorger door welke reden dan ook uitvalt, zal de Paarden Oppas Service alles in het werk stellen om zo snel mogelijk voor gepaste vervanging te zorgen. Bij eventuele geschillen of onduidelijkheden tussen de paardenhouder en de hippische verzorger kan de Paarden Oppas Service desgewenst bemiddelen.
b) Jaarlijks brengt de Paarden Oppas Service een bedrag van € 24,95 lidmaatschapskosten in rekening als een tegemoetkoming in de kosten die wij maken voor het begeleiden van iedere paardenoppasopdracht afzonderlijk (zowel vooraf, gedurende, als achteraf). Na iedere oppasopdracht doen wij een evaluatie met respectievelijk de paardenhouder en de paardenverzorger en worden de profielen weer bijgewerkt. Eventuele veranderingen in het aantal dieren en de verzorging van de dieren worden gedurende het jaar per paardenhouder bijgewerkt zodra deze worden doorgegeven door de paardenhouder en er worden maandelijks nieuwe Hippische Verzorgers gescreend, die ingezet kunnen worden indien vervanging nodig is.
c) In de toekomst kunnen er mogelijk prijswijzigingen plaatsvinden. Deze zullen vooraf via de mail bekend gemaakt worden.

Artikel 5. Vergoeding Hippische Verzorger
a) De paardenhouder betaalt de Hippische Verzorger een dagvergoeding, gebaseerd op de richtlijn op PaardenOppasService.nl. Daarnaast ontvangt de Hippische Verzorger een kilometervergoeding (€ 0,25 per km), zowel voor het kennismakingsgesprek als voor de opdracht zelf. Deze vergoedingen betaalt de paardenhouder rechtstreeks aan de Hippische Verzorger, zonder tussenkomst van de Paarden Oppas Service.
b) Mocht de Hippische Verzorger zich op enig moment na het kennismakingsgesprek terugtrekken, dan ontvangt de paardenhouder de reeds betaalde reiskostenvergoeding terug van de opdrachtnemer.

Artikel 6. Betaling
a) Als de paardenhouder met de voorgestelde kandidaat van de Paarden Oppas Service tijdens/na het kennismakingsgesprek overeen is gekomen dat deze tijdens zijn afwezigheid voor de dieren zal zorgen, meldt de opdrachtgever dit bij de Paarden Oppas Service. Het bemiddelingsbureau stuurt vervolgens de Oppas Overeenkomst ter ondertekening en de factuur, welke binnen 14 dagen na dagtekening voldaan dient te worden.
b) Indien de factuur voor de Management Fee niet uiterlijk 14 dagen voor de oppasperiode is voldaan, zal de Hippische Verzorger niet kunnen worden ingezet.
c) In geval een factuur te laat betaald wordt, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Alle kosten gemoeid met incasso komen voor rekening van de opdrachtgever.
d) Indien de opdrachtgever tijdens de oppasperiode besluit/is gedwongen eerder terug te keren en hij hiermee de oppasperiode onverwacht inkort, zal er geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde vergoedingen aan de Paarden Oppas Service of de Hippische Verzorger.

Artikel 7. De Hippische Verzorger
a) Indien de opdrachtgever na kennismaking akkoord gaat met de door de Paarden Oppas Service geleverde Hippische Verzorger tekenen beide partijen de door de Paarden Oppas Service aangeleverde Oppas Overeenkomst. De Paarden Oppas Service heeft de intentie deze Hippische Verzorger in de toekomst tegen dezelfde condities weer bij deze paardenhouder in te zetten wanneer er sprake is van vervolgopdrachten.
b) De Hippische Verzorger zal de werkzaamheden persoonlijk verrichten en nodigt geen anderen uit op het oppasadres, tenzij dit specifiek is overeengekomen met de opdrachtgever. Het is de Hippische Verzorger niet toegestaan om onderdelen van de opdracht uit te besteden aan derde partijen, tenzij dit specifiek is overeengekomen met de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever verplicht dit per e-mail aan info@paardenoppasservice.nl kenbaar te maken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
a) De opdrachtgever is gedurende de oppasperiode aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit gebreken, brand of andere omstandigheden van de zich op zijn terrein bevindende zaken, gelijk hij zou zijn, indien hij niet afwezig zou zijn. Ook is hij aansprakelijk voor gedragingen van pensionklanten of personeel, waaronder begrepen vrijwillige hulpkrachten. Hij licht zijn verzekering en/of beveiligingsbedrijf in omtrent de aanwezigheid van beheerders/paardenverzorgers in zijn woning. Gedurende de oppasperiode is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit gedragingen van de op zijn terrein aanwezige dieren gelijk hij zou zijn, indien hij niet afwezig zou zijn. Als een paard de verzorger iets aandoet (bijv. trapt of bijt), valt dit onder de verzekering van de paardenhouder (net zoals wanneer een hond een derde bijt, dit onder de verzekering van de eigenaar valt) en dat geldt ook als een paard op hol slaat en zichzelf daarbij bezeert. Schade voortvloeiende uit nalatigheid of opzet van de Hippische Verzorger, is voor rekening van de Hippische Verzorger.
b) Eventuele schade dient binnen 2 x 24 uur zowel telefonisch als schriftelijk aan de Paarden Oppas Service gemeld te worden. Indien deze termijn wordt overschreden, kunnen geen rechten aan claims worden ontleend.
c) Partijen komen overeen dat de Paarden Oppas Service ten opzichte van de opdrachtgever niet aansprakelijk zal zijn voor enige vorm van schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van een dier, noch voor verlies of diefstal van de op zijn (bedrijfs)terrein aanwezige persoonlijke eigendommen, noch voor enigerlei vorm van schade ontstaan uit andere oorzaak. Opdrachtgever vrijwaart de Paarden Oppas Service voorts ter zake van eventuele aanspraken van derden jegens de Paarden Oppas Service.

Artikel 9. Meldingsplicht vervolgopdrachten
Indien de opdrachtgever na de eerste bemiddeling opnieuw gebruik wenst te maken van de diensten van de verzorger van de Paarden Oppas Service, dan meldt hij dit rechtstreeks bij de Paarden Oppas Service. De Paarden Oppas Service zal vervolgens alles in het werk stellen om dezelfde Hippische Verzorger wederom in te zetten bij de opdrachtgever. Teneinde de kans het grootst te maken dat deze verzorger beschikbaar is in de gewenste periode wordt het de opdrachtgever aangeraden de periode waarin hij een Hippische Verzorger nodig heeft kenbaar te maken zodra de data bekend zijn. Indien de paardenhouder verzaakt melding te maken van eventuele vervolgopdrachten en de verzorger rechtstreeks benadert m.b.t. het uitvoeren van een vervolgopdracht, zal de Paarden Oppas Service hiervoor een boete in rekening brengen (zie Art. 11).

Artikel 10. Annuleringskosten
Wanneer de opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan voor een specifieke periode en deze op enig moment daarna weer intrekt, brengt de Paarden Oppas Service annuleringskosten in rekening. De annuleringskosten bedragen 75% van de Management Fee voor de bewuste oppasperiode, met een maximum van € 75,- per opdracht.
Indien de opdracht binnen een maand voor aanvang van de oppasperiode door ziekte, ongeval of overlijden aan de kant van de opdrachtgever niet door kan gaan, zal deze de opdrachtnemer de helft van de afgesproken dagvergoeding betalen voor de overeengekomen oppasperiode.

Artikel 11. Beëindiging samenwerking
a) Indien de paardenhouder niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van de Paarden Oppas Service zal hij de bemiddelingsdienst hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, onder opgaaf van redenen, met een opzegtermijn van 30 dagen.
b) Indien de paardenhouder de hierboven beschreven voorwaarden niet naleeft, heeft de Paarden Oppas Service het recht om de samenwerking te beëindigen. Zij zal de paardenhouder hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, rekening houdende met een opzegtermijn van 30 dagen. Hierna zal de paardenhouder geen gebruik meer kunnen maken van de diensten van de hippische verzorger van de Paarden Oppas Service.

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Facebook